İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Araştırma Politikamız

ARAŞTIRMA POLİTİKAMIZ;

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), araştırma stratejisini araştırma odaklı üniversite vizyonuna uygun olarak belirleyen ve araştırma kaynaklarını ilgili birimlere misyon farklılaşması odaklı stratejik yönelimini destekleyecek şekilde aktarmayı benimseyen bir üniversitedir.

İKÇÜ, araştırmalarında başarı bölgesi tercihini TÜBİTAK, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kalkınma Planları projeksiyonu ile ortaya koymaktadır. Bu amaca yönelik olarak İKÇÜ; fen, sağlık ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile Çok Disiplinli Çalışmalar kapsamında farklılaşmayı hedefleyen araştırmaları desteklemektedir.

Çağı yakalamanın, katma değeri yüksek ürünler ve girişimler üretmek ile eş değer olduğu anlayışıyla; İKÇÜ, dijitalleşmeye özel önem vermektedir. Bünyesinde birçok önemli sanayi kuruluşunu barındıran İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin merkezinde bir üniversite olarak, Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ve Endüstri 4.0 Ötesi teknolojilerin geliştirilmesi konularına odaklanmaktadır. Bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla birlikte İKÇÜ, işletmelerin akıllı üretim/yönetim aşamasına geçmesinde, aktif rol oynayacaktır.

İKÇÜ, araştırma stratejisini belirlerken bilimsel bilginin teknolojiye dönüştürülebilmesine yoğunlaşmaktadır. Bu amaçla üniversite-sanayi işbirliklerini geliştirmeye yönelik ortamlar oluşturulmakta ve araştırmacıların aktif rol oynamasını destekleyici faaliyetlerde bulunulmaktadır. Çalışmalar yerli ve milli teknolojilerle ülkeye katkı sağlamanın üniversitenin temel görevleri arasında yer aldığı anlayışıyla yürütülmektedir. İKÇÜ, bu kapsamda çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile yakın işbirliği yaparak araştırma faaliyetleri çıktılarını katma değere dönüştürmektedir.

İKÇÜ, kurmayı planladığı Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile akıllı şehir, akıllı yönetişim, akıllı çevre temaları doğrultusunda İzmir’in ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri üretmek hedefindedir.

Şirketleşme süreci tamamlanan İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. vasıtasıyla Türkiye’nin AR-GE potansiyeline ve yenilikçi teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Akademik bilginin ekonomik değere dönüşmesi, ileri teknolojik altyapıya sahip şirketlerin kurulmasının teşvik edilmesi ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratılması hedeflenmektedir. Bu süreçlerin tümünde bölgesindeki diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve sanayi kuruluşları ile profesyonel anlamda ilişkiler kurularak bilgiden teknolojiye dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması beklenmektedir.

İKÇÜ, araştırma stratejisinin desteklenmesinde ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde bünyesinde bulunan ilgili mekanizmaları etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu mekanizmalar:

  • İKÇÜ Proje Genel Koordinatörlüğü ile üniversitede yapılan araştırmaların ulusal ve uluslararası projelere dönüşme potansiyeli değerlendirilmekte, buna yönelik işbirlikleri oluşturulmakta ve araştırmalara maddi destekler sağlanmaktadır.
  • İKÇÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERLAB), bünyesindeki ileri düzeydeki cihazlarıyla üniversite, kamu ve özel sektörün araştırma ve geliştirme süreçlerindeki laboratuvar ve analiz ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler vererek, İKÇÜ’nün ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
  • İKÇÜ, KOSGEB, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Deniz Ticaret Odası  (DTO İzmir),  Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ), İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), Ulukent Sanayi Bölgesi ve çeşitli meslek odaları ile oluşturulan işbirlikleri çerçevesinde, reel sektördeki nitelikli ürün odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmakta; bölgesindeki Ar-Ge merkezlerine destek olmaktadır.
  • İKÇÜ, farklılaşma stratejisine uygun olarak, Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 kapsamında nesnelerin interneti, büyük veri analizi, yapay zeka ve makine öğrenmesi, akıllı ve insanla beraber çalışabilen robotlar, bulut bilişim, yatay ve dikey yazılım bütünleşmesi, benzetim (simülasyon), artırılmış gerçeklik, eklemeli üretim, siber güvenlik teknolojileri alanlarında araştırma faaliyetlerini destekleyen mekanizmalar oluşturmaktadır.
  • Yüksek ve hızlı büyüme tempolu girişimcilik ortamı yaratarak ulusal ekonomik refahı ve istihdamı arttırmak, girişimciler için uygun ekosistemi yaratarak girişimcileri çekebilmek bölgesel ve küresel rekabette öne çıkan konulardan biri haline gelmiştir.  Bu değerlendirmeler ışığında İKÇÜ, Endüstri 4.0 kapsamında yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji yönetimi, otonom elektrikli araçlar, otomotiv, havacılık, elektronik alanlarında yapılan çalışmalar ile sanayinin dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Bunu yaparken de yerli ve milli teknolojiyi kullanarak Endüstri 4.0 kavramında öncü olmayı hedeflemektedir.

İKÇÜ, lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerini, araştırma faaliyetleri ile entegre ederek üniversitenin temel faaliyet alanlarının bütünleşik olarak stratejik hedeflerine katkı sağlamasını amaçlamaktadır.

Üniversitemiz Araştırma Politikasına ulaşmak için tıklayınız..

Menüyü Kapat