İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Yatay Geçiş

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yükseköğretim kurumları arasında iki şekilde yatay geçiş yapılabilmektedir. Bunlar; Kurumalararası Yatay Geçiş ve Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiştir.

Kurumlararası Geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilmekte ve başvuru için 100 üzerinden en az 60 ortalamaya sahip olmak gerekemketedir. Hazırlık sınıfı, ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamamaktadır. Önlisans programları için iki dönemde de yatay geçiş mümkünken, lisans programları için yalnızca eğitim-öğretim yılı başında yatay geçiş yapılabilmektedir.

Üniversitelerden Üniversitemize yapılacak yatay geçişlerde öğrenci başarı sıralaması “Uyarlanmış Genel Not Ortalaması”na göre belirlenir.

Uygulama, kontenjanlar ile başvuru ve değerlendirme takviminin belirlenerek YÖKSİS üzerinden YÖK’e bildirilmesi ile başlayıp, YÖK onayından sonra sırasıyla ilan, başvuruların alınması, değerlendirme, sonuçların ilanı ve kesin kayıt aşamalarından sonra tamamlanmaktadır.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş öğrencinin girdiği yıldaki merkezi sınav taban puan şartını sağlayan her öğrencinin, kontenjan dâhilinde bölüm/program ayrımı olmaksızın, hazırlık ve son sınıf da dâhil olmak üzere her sınıfa yatay geçiş yapabilmesine imkân sağlamaktadır. Yönetmelik uyarınca merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esas ve usulleri YÖK tarafından belirlenmektedir. 

Menüyü Kapat